Privacyverklaring

Organisatiebureau Tanfana (waaronder Uitgeverij Tanfana valt), gevestigd aan Kwakkenbergweg 328, 6571 GD Berg en Dal, Gelderland Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Kwakkenbergweg 328, 6571 GD Berg en Dal, Gelderland Nederland
024-7519228
Anne Marie de Haan is de Functionaris Gegevensbescherming van Organisatiebureau
Tanfana.
Zij is te bereiken via shopšŸ’tanfana.biz


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Organisatiebureau Tanfana verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij
raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via shop@tanfana.biz, dan verwijderen
wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Organisatiebureau Tanfana verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Organisatiebureau Tanfana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Organisatiebureau Tanfana neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Organisatiebureau Tanfana) tussen zit. Organisatiebureau Tanfana gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Woocommerce en Buckaroo betalingssysteem. De contactgegevens van de klanten worden hier opgeslagen, om de producten naartoe te versturen en om contact met de klant op te nemen, wanneer er vragen bij het verzenden of retourneren zijn. Mocht u na definitieve afhandeling van de verzending en/of retournering uw gegevens uit ons systeem verwijderd willen hebben, dan kunt u dat schriftelijk laten weten via: shopšŸ’tanfana.biz.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Organisatiebureau Tanfana bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van
persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn
> Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort >
Bewaartermijn > Reden


Delen van persoonsgegevens met derden
Organisatiebureau Tanfana verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.


Organisatiebureau Tanfana gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door Organisatiebureau Tanfana en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar shopšŸ’tanfana.biz.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op jouw verzoek.


Organisatiebureau Tanfana wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Organisatiebureu Tanfana neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via shopšŸ’
tanfana.biz